Khai giảng lớp Truyền dạy đánh Chiêng cho Thanh thiếu niên hai Buôn Dlung 1A, Buôn Dlung 1B (18/06/2019, 10:31)

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-VHTT, ngày 23/5/2019 của Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao thị xã Buôn Hồ về việc tổ chức mở lớp Truyền dạy đánh Chiêng tại Buôn Dlung 1A, phường Thống Nhất.

Sáng ngày 18/6/2019, tại Nhà sinh hoạt Buôn Dlung 1B - phường Thống Nhất, Ủy ban nhân dân phường Thống Nhất phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao thị xã Buôn Hồ tổ chức Lễ khai giảng lớp học đánh Chiêng đầu tiên cho các em Thanh thiếu niên trên địa bàn hai Buôn Dlung 1A và Dlung 1B.

Đây là một hoạt động rất thiết thực của Chính quyền địa phương trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng của đồng bào dân tộc Ê đê trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Đồng thời góp phần thực hiện các mục tiêu Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” “Phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” trong đời sống cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Buôn Hồ.

Phát biểu khai giảng Lớp học, ông Y’Bhiu Ktla – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đã quán triệt đến toàn thể các em học viên về chính sách bảo tồn văn hóa cồng chiêng của Nhà nước; mong muốn các em hiểu rõ và nêu cao tinh thần dân tộc, cố gắng không ngừng học tập tri thức, văn hóa Việt Nam nói chung và văn hóa của đồng bào Ê đê nói riêng để phát huy hơn nữa truyền thống của dân tộc mình.

Ông Y’Bhiu Ktla – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thống Nhất

Theo kế hoạch lớp học sẽ được tổ chức trong 15 ngày học liên tục cho 21 em học viên (tương đương với 03 đội Chiêng) với sự hướng dẫn truyền dạy của Nghệ nhân Y’Blơh Bkrông và Nghệ nhân Y’Drao Niê của Buôn Dlung 1A.

Nghệ nhân Y’Blơh Bkrông

Nghệ nhân Y’Drao Niê

Về tham dự Lễ khai giảng ông Nguyễn Văn Sơn – Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao thị xã Buôn Hồ nhấn mạnh việc tổ chức Truyền dạy đánh Chiêng cho các em Thanh thiếu niên đồng bào dân tộc Ê đê trên địa bàn thị xã là mối quan tâm hàng đầu của Thị ủy, Ủy ban nhân dân, phòng Văn hóa – Thông tin thị xã Buôn Hồ trong chiến lược “Phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” của địa phương. Đề nghị các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan tổ chức thật tốt và có hiệu quả hoạt động này.

Bùi Đức Bắc

    ​

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG THỐNG NHẤT

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân phường Thống Nhất. Trụ sở: 38 Lương Định Của - phường Thống Nhất - thị xã Buôn Hồ - tỉnh Đăk Lăk

Cơ quan thường trực: Ban biên tập Cổng thông tin điện tử phường Thống Nhất

Trưởng Ban biên tập: Đinh Quốc Hùng - Chủ tịch UBND phường, Phó Ban biên tập: Bùi Đức Bắc - Công chức Văn hóa - Xã hội

Email: ubndphuongthongnhat.buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk